ขอเชิญชวนคุณครูเขียนเรื่องเล่าเร้าพลัง

Water lilies

เชิญชวนคุณครูทุกท่านส่งเรื่องเล่าเร้าพลัีงเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน